Ullensaker cykleklub logo

Protokoll årsmøte Ullensaker sykkelklubb 2021

                                                                                                                                         Jessheim 14.04.2021

                                        Årsmøtet ble avholdt den 14.04.2021 kl. 19:00 digitalt.

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede

Godkjent av årsmøte. (foruten Kai Roger Lund)

Sak 2:    Velge dirigent

                Styrets forslag: Heidi Bakken

Godkjent av årsmøte.

Sak 3:    Velge protokollfører

                Styrets forslag: Knut Fjeldstad

Godkjent av årsmøte.

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Are Kirkemo og Hans – Petter Trondsen

Sak 5:    Godkjenne innkallingen

Godkjent av årsmøte.

Sak 6:    Godkjenne saklisten

Godkjent av årsmøte.

Sak 7:    Godkjenne forretningsorden

Godkjent av årsmøte.

Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning

Godkjent av årsmøte. (en del spørsmål rundt fremtidige ritt)

Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Regnskap er godkjent av årsmøte.

 (Thomas Skjøldt hadde kommentar til oppsettet av regnskapet, står 2018 istedenfor 2020 som er det riktige) (Bård Aas ønsker seg mere detaljert regnskap)

Sak 10: Behandle forslag og saker

                Innkommet sak fra Hans Petter Trondsen

Årsmøtet ønsker at styret utarbeider et forslag til en strategisk satsning på Barn og Ungdom og det settes av 600000 i en tiårsperiode. Det skal godkjennes et budsjett på hvert årsmøte, og ønsker styret å bruke en større pengesum av denne potten utenom det som er budsjettert så innkaller styret til et ekstraordinært styremøte.

For inneværende år ønsker årsmøtet at styret kommer tilbake på et medlemsmøte med en skisse til den strategiske satsningen og årets aktiviteter.

Sak 11:  Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.

                Se vedlegg for forslag 

Forslaget er godkjent av årsmøte.

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Budsjett er godkjent av årsmøte.

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1 Styre:

– Leder: Thorbjørn Merkesdal

Valgt enstemmig på årsmøte.

– Nestleder: Heidi Bakken

Valgt enstemmig på årsmøte

– Styremedlemmer:

Pål Klethagen – ikke på valg

Bjørn Erik Skjerve – ikke på valg

Knut Fjeldstad – ikke på valg

Lisbeth Austad

Valgt enstemmig på årsmøte.

13.2 Kontrollutvalg:

– Hans Petter Trondsen

– Nils Morten Rognstad

Valgt enstemmig på årsmøte.

13.3 Gi styret fullmakt til å oppnevne representantene til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

Styret har fullmakt enstemmig av årsmøte.

13.4 Valgkomité:

Kai Roger Lund

Thomas Skjøldt

Enstemmig valgt på årsmøte.

Div.

 God diskusjon om forskjellige temaer i og rundt klubben etter de faste punktene til årsmøte.

Antall medlemmer på møte: 16 stk.

Hans-Petter Trondsen

—————————————–

Are Kirkemo

—————————————–